بازرسی هیات بازرسی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

 بازدید بازرسان منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی آقایان حسینی و الماسی در خصوص امکانات سخت افزاری و ساختمان آموزشی دانشگاه  آزاداسلامی  مرکز قصر شیرین، در این بازدید ریاست مرکز جناب آقای دکتر تباری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ساختمان آموزشی این مرکز دانشگاهی نکاتی را که برای چندمین بار با ارسال نامه و مکاتبه با سازمان مرکزی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر شهریار حیدری، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه، مقامات محلی و استانی به منظور رفع مشکلات موجود یادآوری و به سمع واطلاع بازرسین محترم رساند، هدف ازاین بازدید رفع مشکلات و رعایت شاخصها بر اساس بخشنامه ها وآیین نامه هی موجود در دانشگاه آزاداسلامی بوده است.