• خبر روز

بازدید سرزده دکتر گلمحمدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین

بازدید سرزده دکتر گلمحمدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی  استان کرمانشاه و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین