• معرفی رشته ها و مقاطع

معرفی رشته ها و مقاطع

 • مقطع کاردانی:                                    مقطع کارشناسی:             
 •  معماری                                               برق
 • حسابداری                                            معماری
 • مدیریت برق قدرت                                     ساختمان
 • کامپیوتر                                               کشاورزی                      
 • مکانیک                                                حسابداری                                  
 • تربیت بدنی                                              کامپیوتر
 • آموزش ابتدایی                                             تربیت بدنی
 • ساختمان                                                 آموزش ابتدایی
 • شیلات                                                  مدیریت بازرگانی
 • زبان انگلیسی                                              پیوسته حقوق
 • امور زراعی وباغی
 • امور گمرکی