• هیئت علمی گروه عمومی

هیئت علمی گروه عمومی

فرزاد پارسه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قصرشیرین