• هیئت علمی ساختمان ومعماری

هیئت علمی ساختمان ومعماری

یوسف حیدری زاده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصر شیرین گروه ساختمان 

دانلود رزومه بصورت PDF

امین قهرمانی تولابی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصر شیرین گروه معماری

دانلود رزومه بصورت PDF

  

    دکترمحمد مهدی مقدسی

   هیات علمی گروه معماری