• ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

آدرس اتوماسیون اداری دانشگاه:qasreshirin@iauece.ir

تلفن های تماس :6711-08342426710

فاکس: 08342426710

کد پستی:6781764155

سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین: www.iaughasr.ac.ir

آدرس: قصرشیرین - قصرجدید - بلوار استاندارد - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین