• کارشناس آموزش و مسئول امور ثبت نام

کارشناس آموزش و مسئول امور ثبت نام

          

             دکترمهردادمشتاقی

دکتری تخصصی برق - مخابرات

     تلفن:08342427597