• هیئت علمی گروه حسابداری

هیئت علمی گروه حسابداری

مجتبی چاوشانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قصرشیرین گروه حسابداری

دانلود رزومه بصورت PDF

حمیدرضا سهرابی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قصرشیرین گروه حسابداری

دانلود رزومه بصورت PDF