• هیئت علمی گروه کامپیوتر

هیئت علمی گروه کامپیوتر

 دکترسمیه محمدی هیات علمی  گروه کامپیوتر

دانلود رزومه بصورت PDF

مریم رحمانی نیاعضوگروه کامپیوتر

دانلود رزومه بصورت PDF

آتوسا حاصلی عضو گروه کامپیوتر

دانلود رزومه بصورت PDF